عیسی مسیح خداوند

Posted: January 6, 2013 in Uncategorized

اگر در گناه بسر بریم ، روح قدوس خدا را … محزون می سازیم (افسسیان ۴: ۳۰). این روح القدس است که ما را مقدس و پاک می کند (دوم تسالونیکیان ۲: ۱۳) . پس هرگاه از راهنمایی روح القدس، سرباز زنیم، به جانب گناه و ناپاکی لغزش خواهیم خورد.هرچه بیشتر در گناه غرق شویم، از خدا دورتر خواهیم افتاد.پس تسالونیکیان باید از گناه و ناپاکی دور شوند وبه سوی خدا و زندگی مقدس که باعث خشنودی خداست ، باز گردند. درعهد جدید ، هرجا که با کلمۀ محبت روبرو می شویم، منظور محبت عمیق روحانی یا محبت خدا و مهر الهی است. زمانی که به عیسی مسیح ایمان می آوریم. محبت خدا به روح القدس در دلهای ما ریخته می شود (رومیان ۵:۵) . محبت خدا نسبت به زمانی آشکار شد، که هنوز در گناهان و نافرمانیهای خود به سر می بردیم (رومیان ۵: ۸ ؛ اول یوحنا ۴: ۹-۱۰). پس به همانگونه که خدا ما را محبت کرد، ما هم باید همسایۀ خود را چه خوب و چه بد خواه پاک و مقدس باشد و خوده گناهکار، مورد مهر و محبت قرار دهیم ما حتی موظفیم دشمنان خود را محبت کنیم (متی ۵: ۴۴ )ولی بیشتر از هر کس ، باید برادران و خواهران ایماندار را مورد مهر و محبت خود قرار بدهیم (اول تسالونیکیان ۳: ۱۲ ؛ اول یوحنا ۴: ۱۱). این سومین دستور و حکم بزرگ عیسی مسیح به ما میباشد (یوحنا ۱۳: ۳۴) . زیرا اگر این حکم خداوند را اطاعت کنیم، دیگران متوجه خواهند شد که ما شاگرد عیسی می باشیم (یوحنا ۱۳: ۳۵) اگر برادر خود را محبت کنیم، اطمینان خواهیم یافت که از موت گذشته، داخل حیات گشته ایم (اول یوحنا ۳: ۱۴).
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s