ایرانیان در كتاب مقدس

Posted: January 8, 2013 in Uncategorized

Iranians-in_the-Bible– ایرانیان در كتاب مقدس

نویسنده: الن هانتزینگر

نام کشور ایران بارها در کتاب مقدس مسیحیان ذکر شده است؟ چهار پادشاه اول پارس: کورش؛داریوش، خشاریارشا، و اردشیر بارها نام شان در کتاب مقدس ذکر شده است. ایران یکی از اولین ملیت هایی است که خدا برگزید تا اراده مقدس خود را به انجام برساند. ایران، که در کتاب مقدس به عنوان پارس شناخته شده، سرزمین شخصیت های معروف کتاب مقدس مانند استر ملکه و دانیال نبی مي باشد! همچنین، کتاب مقدس مي فرماید که این ملت بوسیله خدا بنیانگذاری شد تا قوم یهود را از اسارت بابل رهایی دهد. پادشاهی که اجازه داد یهودیان به اورشلیم باز گردند،کورش کبیر بود. او از پادشاهان حکومت سلطنتی پارس بود،در حقیقت نام و زندگی و کارهای او توسط اشعیاء نبی ۱۵۰ ٓسال قبل از اینکه بدنیا بیاید پیشگویی شده بود.

مي خواهیم به دوستان ایرانی مسیحی خود خاطر نشان کنیم که خدا دارد تشنگی روحانی تازه ای در مردم ایران بوجود مي آورد. امیدوارم مطالعه این کتاب شناخت شما را افزایش دهدتا بدانید كه چگونه خدا ایرانیان را در گذشته مورد استفاده قرار داده و امروز نیز ایشان را به كار مي برد و تشویق تان نماید تا برای آنچه که خدا در آینده نزدیک در میان آنان به انجام خواهد رسانید دعا كنید. شما هم مي توانید بخشی از کار خدا باشید. امیدواریم درک شما از این حقایق این غیرت را در شما بوجود بیاورد تا برای دیگر ایرانیان دعا کنید و به طریق های مختلف در خدمت به ایشان سهیم شوید. آرزوی ما این است که عده زیادی از مسیحیان ایرانی این کتاب را بخوانند و درک عمیق تری از کار خدا در میان ملت خود و در زندگی اشخاصی مانند استر و دانیال کسب کنند.

 دانلود ایرانیان در كتاب مقدس   download-icon

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s