فرقه ها و شاخه های مسیحیت

Posted: January 11, 2013 in Uncategorized
fergheha-بیشتر بدانیم ؛

تمامی اديان و مکاتب انديشه در آغاز راه خود، منسجم و يکپارچه بودند، خصوصاً تا زمانی که رھبر صاحب کاريزمای آن در قيد حيات بوده است . اما معمولاً ھر دين و مکتبی پس از رھبر کاريزماتيک خود، به شاخه ھای مختلف تقسيم و منشعب شده است . اين تقسيم و انشعاب لزوماً امر ی منفی نبوده ، وعلتش نيز ھميشه سوء نيتِ مسببين آن نمی باشد. دليل عمده انشعابات و تقسيمات و تفرقه ھا، تفسير و تعبيرھای گوناگونی است که پيروان يک دين و مکتب از گفته ھا و نوشته ھای رھبر يا رھبران اوليه خود می کنند.

در اين جزوه کوتاه ، سعی بر آن شده است تا به ھر يک از فرقه ھا و انشعابات عمده اشاره کرده و مختصرن علل و اسباب پيدايی آن را شرح دھد. طبيعی است که به علت اختصار مطلب ، توضيحات ممکن است در برخی موارد حق مطلب را آنطور که بايد و شايد ادا نکند.

این فایل را می توانید از  لینك داده شده دانلود نمائید.

  فرقه ها و شاخه های مسیحیت.rar 158.22 Kb  دانلود

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s