کتاب مقدس صوتی عهد جدید

Posted: January 23, 2013 in Uncategorized

فایل صوتی کتاب مقدس.

1.انجیل متی

2.انجیل مرقس

3.انجیل لوقا

4.انجیل یوحنا

5.اعمال رسولان

6.رومیان

7.اول قرنتیان

8.دوم قرنتیان

9.غلاطیان

10.افسسیان

11.فیلیپیان

12.کولسیان

13.اول تسالوکیان

14.دوم تسالوکیان

15.اول تیموتائوس

16.دوم تیموتائوس

17.تیطوس

18.فیلمون

19.عبرانیان

20.یعغوب

21.نامه اول پطرس

22.نامه دوم پطرس

23.نامه اول یوحنا

24.نامه دوم یوحنا

25.نامه سوم یوحنا

26.یهودا

27.مکاشفه

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s