درباره دعا کردن

Posted: January 27, 2013 in Uncategorized

درباره دعا کردن

و چون‌ عبادت‌ كنی‌، مانند ریاكاران‌ مباش‌ زیرا خوش‌ دارند كه‌ در كنایس‌ و گوشه‌های‌ كوچه‌ها ایستاده‌، نماز گذارند تا مردم‌ ایشان‌ را ببینند. هرآینه‌ به‌ شما می‌گویم‌ اجر خود را تحصیل‌ نموده‌اند. ۶ لیكن‌ تو چون‌ عبادت‌ كنی‌، به‌ حجره‌ خود داخل‌ شو و در را بسته‌، پدر خود را كه‌ در نهان‌ است‌ عبادت‌ نما؛ و پدر نهان‌بینِ تو، تورا آشكارا جزا خواهد داد. ۷ و چون‌ عبادت‌ كنید، مانند امت‌ها تكرار باطل‌ مكنید زیرا ایشان‌ گمان‌ می‌برند كه‌ به‌سبب‌ زیاد گفتن‌ مستجاب‌ می‌شوند. ۸ پس‌ مثل‌ ایشان‌ مباشید زیرا كه‌ پدر شما حاجات‌ شما را می‌داند پیش‌ از آنكه‌ از او سؤال‌ كنید. « ۹ پس‌ شما به‌ اینطور دعا كنید: “ای‌ پدر ما كه‌ در آسمانی‌، نام‌ تو مقدّس‌ باد. ۱۰ ملكوت‌ تو بیایـد. اراده‌ تو چنانكه‌ در آسمان‌ است‌، بر زمین‌ نیز كرده‌ شود. ۱۱ نان‌ كفاف‌ ما را امروز به‌ ما بده‌. ۱۲ و قرض‌های‌ ما را ببخش‌ چنانكه‌ ما نیز قرضداران‌ خود را می‌بخشیم‌. ۱۳ و ما را در آزمایش‌ میاور، بلكه‌ از شریر ما را رهایی‌ ده‌. زیرا ملكوت‌ و قوّت‌ و جلال‌ تا ابدالا´باد از آن‌ تو است‌، آمین‌.” ۱۴ «زیرا هرگاه‌ تقصیرات‌ مردم‌ را بدیشان‌ بیامرزید، پدر آسمانی‌ شما، شما را نیز خواهد آمرزید.

Advertisements
Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s