متوسط عهدی تازه ، برای خوانده شدگان وعده میراث ابدی!!!

Posted: February 12, 2013 in Uncategorized

دوستان و یاران گرامی؛ در کتاب عبرانیان انجیل مقدس  باب ۹ آیه پانزده می خوانیم : و از این‌ جهت‌ او متوسط‌ عهد تازه‌ای‌ است‌ تا چون‌ موت‌ برای‌ کفاره‌ تقصیرات‌ عهد اول‌ بوقوع‌ آمد، خوانده‌شدگان‌ وعده‌ میراث‌ ابدی‌ را بیابند.آمین

او تمامی احساسات، وسوسه ها، آرزوها، ضعفها و مسائل ما انسانها را تجربه نمود (عبرانیان ۲: ۱۵، ۱۸؛ ۴: ۱۵). او همچنین زیر شریعت متولد گشت. خدا، بخشندۀ شریعت، خود به صورت یک انسان به میان مردمش آمد و خود را تحت قیمومیت شریعت خویش قرار داد. او توانست از تمامی مفاد شریعت به طور کامل اطاعت نماید. نه فقط این، بلکه بهای گناهان ما را پرداخت. او با قیمت خون خود و با بذل جان خویش بهای گناهان ما را پرداخت چرا؟ زیرا که مزد گناه موت است (رومیان ۶: ۲۳). او خودِ خدا بود که برای نجات انسانها ( فرزندان گمشده) در عیسی مسیح تجسم یافت. بله گلهای باغ پدر آسمانی ، تنها توسط شاهکار و نقشه عظیم او در عیسی مسیح هست که میتوانیم به خانه پدری راه یابیم.  عیسی قادر است که ما را نجات بخشد، زیرا که اومتوسطی است در میان انسان و خدا. به همین جهت انسانها تنها، به وسیلۀ ایمان به عیسی مسیح، آمرزیده خواهند شد و گناهکاران فقط به وسیلۀ عیسی مسیح با خدا مصالحه خواهند نمود ( رومیان ۵: ۱ ).

چگونه مسیح میان ما و خدا میانجیگری خواهد کرد؟ او با مرگ خود بهای گناهان انسانهای گناهکار را پرداخت. او به عوض ما مجازات شد تا بتوانیم با ایمان به او از عذاب و تنبیه گناهان خود نجات یابیم . زمانی که مرتکب گناه شویم مزد عمل خود را که موت باشد دریافت خواهیم نمود. ولی حیات جاودانی و نجات را با کار نمی توان حاصل نمود. خدا نجات را بعنوان دستمزد کارهای نیکویمان بما نخواهد داد. نجات و “حیات جاودانی”، “نعمت خدا” می باشد. خدا هرگز “نعمت” را بعنوان دستمزد به کسی نمی دهد بلکه آن را به فرزندانش هدیه می نماید. خصوصیت هدیه اینست که هدیه کننده با میل و از روی محبت خود (که در خدا آن را فیض می نامیم)، به گیرنده، چیزی را پیشکش می نماید و حیات جاودانی هدیۀ فیض خدا می باشد که در خداوند ما عیسی مسیحبما عطا گردیده است. این مسیح بود که آن هدیه را برای ما تهیه نمود، او با قیمت خون خود بهای آن را پرداخت نمود. پولس رسول در رساله به افسسیان این حقیقت را بدینگونه بیان می کند: زیرا محض فیض نجات یافته اید بوسیلۀ ایمان و این از شما نیست بلکه بخشش خداست (افسسیان ۲: ۸). ( رومیان ۶: ۲۳) .

به وسیله مرگ عیسی مسیح بر روی صلیب، گناهان ایمانداران بخشیده می گردد ایشان از بندگی گناهان خود آزاد می شوند. عیسی مسیح با مرگ خود برصلیب، متوسط عهد تازه ایگردید، عهدی که به خاطر آن خوانده شدگان وعدۀ میراث ابدی را دریافت خواهند نمود. آن «میراث ابدی» عبارت است از بخشایش گناهان، نجات و حیات ابدی . عیسی مسیح جان پاک خود را برای نجات گناهان بشریت گمشده قربانی کرد. عیسی به این جهان نیامد تا مخدوم شود بلکه تا خدمت کند وتا جان خود را فدای بسیاری کند (مرقس ۱۰: ۴۵). درشب آخر عمر خویش، پیش از آنکه او را به مرگ تسلیم کنند به شاگردان خود چنین فرمود: این است خون من از عهد جدید که در راه بسیاری ریخته می شود (مرقس ۱۴: ۲۴). به همین علت است که ما شهادت می دهیم که به وسیله مرگ عیسی و به خاطر خون پاک وی، نجات یافته ایم. (عبرانیان ۷: ۲۷ ). عهد قدیمی قادر نبود که انسانها را از اسارت روحانی ایشان آزاد سازد. ولی اکنون به واسطه عیسی مسیح، ما آزاد شده ایم (عبرانیان ۹: ۱۵). 

عیسی مسیح، خود را در راه همه فدا داد و این امر شهادتی در زمان معین گردید ( غلا طیان ۴: ۴-۵ ). عیسی، خود را در راه بشر فدا کرد تا اینکه همه نجات پیدا کنند. ولی متاسفانه، همآ انسانها به او ایمان نیاورده اند و بسیاری در گناهان خود غرق خواهند ماند و هدیۀ نجات را از سوی خدا نخواهند پذیرفت. نجات، را می توان به یک مهمانی بزرگ تشبیه نمود. همه به مهمانی و ضیافت دعوت شده اند، ولی اگر کسی دعوت را نپذیرد و بر سر سفرۀ خدا ننشیند، گرسنه خواهد ماند. همچنین می توان نجات را به دارویی قوی تشبیه نمود که قدرت شفای هر مرضی را دارد. ولی اگر شخص بیمار از خوردن آن دارو امتناع ورزد، هرگز شفا نخواهد یافت.

در این راستا کلام خدا می فرماید : امروز آسمان‌ و زمین‌ را بر شما شاهد می‌آورم‌ كه‌ حیات‌ و موت‌ و بركت‌ و لعنت‌ را پیش‌ روی‌ تو گذاشتم‌؛ پس‌ حیات‌ را برگزین‌ تا تو با ذریتت‌ زنده‌ بمانی‌ (تثنیه باب سی آیه نوزده) .
در فیض و آرامی و شادی این چنین میراث ابدی باشید.آمین 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s