سوالات مهم مسیحی برای نوکیشان

Posted: February 18, 2013 in Uncategorized
1-شاگردان مسيح را نام ببريد؟
شمعون(پطرس)و برادرش آندرياس- يعقوب- يوحنا- متي- فيليپس- توما- برتوما- شمعون فدائي- تدي- يعقوب پسر زبدي- يهودا اسخريوطي
2- كتاب مقدس از چند كتاب تشكيل شده؟
66كتاب(39 كتاب عهد عتيق و 27 كتاب عهد جديد)
3-كتابهاي موسي را نام ببريد؟
(پيداش- خروج- لاويان- اعداد-تثنيه)مجموع اين 5 كتاب تورات نام دارد
4-عيسي در چه شهري و كجا به دنيا آمد؟
در اورشليم بيت الحم در اصطبل
5- عيسي مسيح در كجا مصلوب شد؟در اورشليم در تپه جلجتا
6-عيسي مسيح در كجا دستگير شد؟در اورشليم در باغ جتسيماني
7-عيسي مسيح را كداميك از شاگردان و به چند سكه فروخت؟
يهوداي اسخريوطي به 30 سكه
8-كداميك از شاگردان مسيح تا پاي صليب همراه او بود؟ يوحنا
9-نام ياران زن كه همراه مسيح بودند؟
جوانا(يونا)- سوسن- مريم مجدليه- خواهر مريم مجدليه و مرتا
10- حكم اعظم در كتاب مقدس چيست؟
متي 28: 19-18 آنگاه عيسي جلو آمد و به ايشان فرمود:((تمام اختيارات آسمان و زمين به من داده شده است.پس برويد و تمام قومها را شاگرد من سازيدو ايشان را به اسم پدر و پسر و روح القدوس غسل تعميد دهيد.
11- تعميد يعني چه؟
تفسيري از مرگ- دفن- و رستاخيز عيسي مسيح و اعتراف يك ايماندار در ملا عام تعميد علامت پاكي از گناهان و شروع يك زندگي جديد در مسيح را تعميد ميگويند.
12-انجيل عهد عتيق كدام كتاب است؟كتاب هوشع
13- مسيح يعني چه؟ مسح كننده
14- عيسي يعني چه؟برگزيده- نجات دهنده تمام دنيا
15-عمانوئل يعني چه؟خدا با ماست
16-انجيل يعني چه؟خبر خوش
17-مسيح كي بود؟
تجلي قابل روئيت خدابود كه در مقطعي خاص از زمان جسم گرفت و انسان شد و در ميان ما زيست تا كفاره گناهان ما را بپردازد.يوحنا 1: در ازل كلمه بود.كلمه نزد خدا بود. كلمه خود خدا بود. جسم گرفت در ميان ما ساكن شد براي نجات بشر روي صليب رفت و خونش ريخته شد.
18-پدر آسماني مسيح كي بود؟خداي پدر
19-پدر زميني مسيح كي بود؟يوسف
20-برادران مسيح را نام ببريد؟يعقوب- يهودا- شمعون و يوسف
21-اولين معجزه مسيح چي بود و در كجا؟تبديل كردن آب به شراب در يك عروسي در قاناي جليا
22- اولين شهيد مسيحيت چه كسي بود؟ استفان
23- تولد تازه يعني چه؟
يعني پس از توبه دريافت طبيعت روحاني و ايمان به عيسي مسيح كه با ادغام ايمان و توبه تولد تازه به دست مي آيد.
24-نجات يعني چه؟
يعني اينكه بواسطه تولد تازه(ايمان به عيسي مسيح) اين شانس به من داده مي شود كه از فرزندان خدا شويم و نتيجه توبه و ايمان نجات مي شود.
25-يك يا دو آيه به دلخواه حفظ شود.
26- تثليث يعني چه؟
يعني خدا داراي يك ذات در سه شخصيت است يعني وحدانيت كامل را در تثليث و تثليث را در وحدانيت عبادت مي كنيم.
27- پروتستان يعني چه؟يعني اعتراض كننده
28- كاتوليك يعني چه؟يعني جامع
29- ارتودكس يعني چه؟يعني تعليم صحيح
30-آئين هاي كليسائي كدامند؟شام آخريا اشاء رباني و تعميد
31-چرا مسيحي شديد؟
32- يك داستان از داستانهاي كتاب مقدس را بگوئيد.
33- اصول مسيحيت چيست؟
توبه- ايمان- تولد تازه- نجات- سقوط انسان(گناه)- صليب- رستاخيزعيسي مسيح- اولوهيت عيسي- رستاخيزثانويه عيسي- كليساو…..16 تامورد هست كه همين مقدار كفايت ميكند.
34- آيا شاگردان مسيح پيش از مرگ مسيح تعميد مي دادند؟
بله. يوحنا4:2 او بيشتر از يحيي مردم را غسل تعميد مي دهد و شاگرد پيدا مي كند.
35-اولين شاگردان مسيح چه كساني بودند؟
شمعون ملقب به پطرس و اندرياس برادرش
36-منظور مسيح از شستن پاي شاگردان چه بود؟
درس فروتني به شاگردان مي داد كه براي امروزما هم صدق مي كند.
يوحنا13: 17-13  شما مرا استادو خداوند مي خوانيد و درست مي گوييدچون همينطور نيز هست. حال اگر من كه خداوندو
استادشما هستم پاهاي شما را شستم شما نيز بايد پاهاي يكديگر را بشوييد. من به شما سرمشقي دادم تا شما نيز همينطور رفتار كنيد. چون مسلماخدمتكار از اربابش بالاتر نيست و قاصد نيز از فرستنده اش مهم تر نمي باشد. در زندگي سعادت در اين است كه به انچه مي دانيد عمل كنيد.
37-عيسي پس از زنده شدن براي اولين بار خود را به چه كسي نشان داد؟مريم مجدليه
38-چرا عيسي با مثلها با مردم سخن مي گفت؟
چون درك اسرار پادشاهي خدا به مردم داده نشده است
39-آيه مربوط به تثليث در كتاب مقدس چيست؟
اما زماني مي آيد و در واقع همين الان است كه پرستندگان واقعي ((پدر))طالب چنين پرستندگاني هست.
40-مسيحيت يعني چه؟
يعني راه و روش درست زندگي كردن
41- عيسي مسيح چند سال پيش به دنيا آمد؟ تاریخ محاسبه بر اساس  سال میلادی که درحال حاضر در آن می باشیم
42-اشاء رباني چيست؟
يك آيئن كليسايي است كه در كليساها انجام مي شود براي آمرزش گناهان ما كه درآن عيسي خداوندبه واسطهء خون خودش پيمان جديدي با انسانها بست
43-يك معجزه كه در 4 انجيل تكرار شده؟
دادن نان و ماهي به 5000 نفر
44- اولين انجيل كدام بود؟
لوقا كه براي روميان بود(خطاب به روميان)
45-نقوديوس چه كسي بود؟
يكي از سران فريسي بود كه در مورد تولد تازه از عيسي مسيح سوال كرد.
46-پيام يحيي چه بود؟
بعد از من كسي مي آيد كه ازمن تواناتر است و قبل از تولد من او بوده و من حتي لايق آن نيستم كه بند كفش او را ببندم.
47- نام پدر و مادر يحيي چه بود؟
زكريا و اليزابت
48-چه كساني جنازهء عيسي را دفن كردند؟
يوسف رامه اي – شمعون قيرواني و نقوديموس
49- در عهد عتيق خداوند خود را به چه شكلي به همه نشان مي داد؟
ابر و آتش(اول پادشاهان10:8)  وقتي كاهنان از قدس بيرون مي آمدند ناگهان ابري خانهء خداوند را پر ساخت.
50-چرا عيسي مسيح روي صليب رفت؟به خاطر آمرزش گناهان ما
51-عيد پسح چيست؟
خروج12: 21-27  آنگاه موسي بزرگان قوم را نزد خود خواند و به ايشان گفت: ((برويدو بره هايي براي خانوادهايتان بگيريدو براي عيد پسح آنها را قرباني كنيد. خون بره را در طشت بريزيد و بعد با گياه زوفا خون را روي تيرهاي دو طرف در
و سر در خانه هايتان بپاشيد. هيچ كدام از شما نبايد در آن شب از خانه بيرون رود.آن شب خداوند از سرزمين مصر عبور خواهد كرد تا مصريان را بكشد ولي وقتي خون را روي تيرهاي دو طرف در و سر در خانه هايتان بپاشيد. هيچ كدام از شما نبايد در آن شب از خانه بيرون رود. آن شب خداوند از سرزمين مصر عبور خواهد كردتا مصريان را بكشد. ولي وقتي خون را روي تيرهاي دو طرف در و سر در خانه هايتان ببيند از آنجا مي گذرد و به ((هلاك كننده)) اجازه نمي دهدكه وارد خانه هايتان شده شما را بكشد. برگزاري اين مراسم براي شما و فرزندانتان يك قانون دايمي خواهد بود.وقتي به آن سرزميني كه خداوند وعدهء آن را به شما داده وارد شديد عيد پسح را جشن بگيريد . هرگاه فرزندانتان مناسبت اين جشن را از شما بپرسند بگوييد((عيد پسح را براي خداوند بمناسنت آن شبي جشن مي گيرند كه او از مصر عبور كرده مصري ها را كشت ولي وقتي به خانه هاي ما اسرائيلي ها رسيد از آنها گذشت و به ما آسيبي نرساند.))قوم اسرائيل روي بر خاك نهاده خداوند را سجده نمودند.
52-آيه طلايي يا قانون طلائي كتاب مقدس چيست؟متي 12:7
پس انچه مي خواهيد ديگران براي شما بكنند شما همان را براي آنها بكنيد . اين است خلاصهء تورات و كتب انبيا
53- انجيل كوچك كداميك از آيه هاي كتاب مقدس است؟يوحنا 16:3
زيرا خدا بقدري مردم جهان را دوست دارد كه يگانه فرزند خود را فرستاده است تا هر كه به او ايمان آورد هلاك شود
54-نحوهء دريافت نجات چيست؟ نجات فقط از طريق فيض عيسي مسيح مي آيد.
55-دعا چيست؟و دلايل دعا كردن چيست؟
ارتباط بين ايماندارو خداوند نه براي اينكه ارادهء خداوند به سوي ما جلب شود بلكه ما با ارادهء خدا هم جهت شويم
56-انجيل هاي هم نظر كدامند؟ متي – لوقا- مرقس
57- چرا 10 فرمان روي دو لوح نوشته شد؟
چون 4 تا از احكام در مورد ارتباط انسان با خدا ميباشد و 6 تاي ديگر در مورد ايمانداران با همديگر است و به اين علت كه خدا به ارتباط ايمانداران احترام مي گذارد.
58-دعاي مسيح براي شاگردانش چه بود؟يا دعاي ما بايد چگونه باشد؟ متي 6: 9-13
اي پدر ما كه در آسماني
نام مقدس تو گرامي باد
ملكوت تو بر قرار گردد
خواست تو آنچنان كه در آسمان مورد اجراست بر زمين نيز اجرا شود
نان روزانه ما را ارزاني دار
خطا هاي ما را بيامرز چنانكه ما نيز آنان را كه به ما بدي كرده اند مي بخشيم
ما را از وسوسه ها دور نگاه دار و از شيطان حفظ فرما
زيرا ملكوت و قدرت و جلال از آن توست. آمين
59-آخرين نبي چه كسي بود؟يحیي
60-شباهت عيسي و موسي چه بود؟
هر دو رهايي بخش هستند . موسي مردم را از مصر و عيسي مردم را از گناه رهايي بخشيد ند
61-چه كسي زير صليب عيسي را گرفت و او را كمك كرد؟
شمعون قيرواني
62-آخرين جمله اي كه مسيح روي صليب گفت چه بود؟ تمام شد
63-مسيح روي صليب از خدا چه پرسيد؟
((ايلي ايلي لما سبقتني)) يعني ((خداي من . خداي من چرا مرا تنها گذاشته اي؟))
64-مريم چگونه حامله شد؟
بوسيله روح القدس
65-عيسي در مورد يحيي چه گفت؟
گفت در زمين از يحيي بزرگتر زاده نشده و درآسمان كوچكترين از يحيي بزرگتر است و يحيي همان الياس موعود است
66- نام دو فرشته خداوند كه در كتاب مقدس نام برده شده است؟ميكائيل و جبرائيل
67-كدام فرشته به مريم مژده داد كه عيسي را خواهد زائيد؟جبرائيل
68- آيا به قيامت اعتقاد داريد؟و نظرخود را در مورد قيامت بگوئيد؟
بله- انسان هر كاري كه امروز انجام ميدهد ميوهء آن را فردا خواهد خورد . بله قيامت وجود دارد و همه در حضور خداوند خواهند ايستاد و طبق اعمال خودشان باز خواست مي شوند. مسیح مرد وزنده شد یعنی مردو قیام کرد و ما ایمان به مردن و برخاستن از مردگان که همان قیام است داریم پس قیامت هم وجود دارد
69- انبياء چه كساني هستند؟و معلمان چه كساني هستند؟
انبياء يعني كساني كه با الهام از خداوند پيغامي مِِي آورند.معلمان يعني كساني كه كلام خداوند را به ديگران تعليم مي دهند. كساني كه معجزه مي كنند. كساني كه بيماران را شفا مي دهند . كساني كه عطاي رهبري و هدايت مردم را دارند. كساني كه عطاي سخن گفتن به زبانهايي را دارند كه قبلا نياموخته اند.
70- عيد نخل را توضيح دهيد؟
روزي كه عيسي سوار بركره الاغ وارد اورشليم ميشود….سوال چرا كره الاغ چرا با اسب و يا قاطر ويا….نيامد؟چون الاغ را سمبل صلح و دوستي است…آن روز يهوديان از او با برگهاي درخت نخل پذيرائي كردند و جلوي پاي مسيح گذاشتند.
 71- آيا تمامي انبياء قدرت معجزه داشتند؟
نبي كسي كه از طرف خدا باشد و واسطه بين ما و خدا باشد…..پس نبي بايد يك كار خاص داشته باشد مثل موسي و يا ايلياو…..اما تمام معجزهء ها همان است كه از طرف خدا وحي و يا پيام را ميرساند و خداوند با آنها صحبت ميكنند كه اين خود يك معجزه است.
72- آيا همه انبياء كتاب داشتند؟
بله – تمام انبياء همانهايي هستند كه قبل از عيسي مسيح بودند
 73- اعمال رسولا ن را چه كسي نوشت؟ ادامهء لوقا بود
74- عيسي مسيح در زمان كدام پادشاه به دنيا آمد؟
هيروديس
75- عيسي مسيح در زمان كدام پادشاه مصلوب شد؟
پنتيوس پيلا طوس
76- جانشين يهوداي اسخريوطي چه كسي بودو چگونه انتخاب شد؟
متياس به قيد قرعه
77- انجيل عهد عتيق به چه چيزي اشاره دارد؟
به پيماني كه خدا توسط موسي با قوم خود بست
78- آخرين كتاب چه نام دارد؟
مكاشفه كه روياهاي يوحناي رسول است
79- سه عيد مهم مسيحيان ؟
تولد مسيح – عيد قيام -عید پنطیکاست
80- روز تولد مسيح چه تاريخي است؟
روز 25 دسامبر           كريسمس نام جشني است در آيين مسيحيت كه به منظورگراميداشت زاد روز مسيح برگزار ميشود. بسياري از اعضاي كليساي كاتوليك روم و پيروان آيين پروتستان كريسمس را در روز 25 دسامبر جشن گرفته و بسياري آنرا در شامگاه روز 24 دسامبر بر گزار ميكنند.همچنين اعضاي بيشتر كليساي ارتودوكس در سراسر دنيا نيز روز 7ژانویه را به عنوان عيد ميلاد جشن ميگيرند.
81- عيد قيام چيست؟ روز یکشنبه بعد از جمعه الصلیب میباشد و روزی که مسیح از مردکان برخواست و شاگردان رفتند وقبر را خالی دیدند
 82- هدف كليسا چيست؟
هدف كليسا اين است كه ايمانداران در معرفت خدا ايمانو محبت رشد نمايند دوستي و مشاركت داشته باشند
83- مبناي مسيحيت يا (فونداسيون)مسيحيت چيست؟
پدر – پسر- روح القدوس
84-عيسي در مورد دو حكم اعظم خداوند چه فرمود؟
1-خداي خود را به همه دل و تمامي نفس و فكر خود محبت نما 2- همسايه خود را مثل خود محبت نما
85- سه چيز((اصل)) بزرگ كه پولس رسول (يكي از ياران نزديك مسيح)به آنها اشاره مي كنند چيست؟
ايمان- محبت- و اميد بزرگتر از همه محبت است
86-عید پنطیکاست چه روزیست؟50 روز بعد از قیام مسیح که هفته هفتم میشود و عید یهودیان هم هست عید برداشت محصول … و در آن روز روح القدس بر کسانی که در همان خانه ای که آخرین بار مسیح عشای ربانی را انجام داد قرار گرفت و همه از روح خدا پرشدند
87- یکی ازدلایلی که می خواستند مسیح را سنگ ساز کنند چه بود؟
بارها و بارها ادعای خدایی کرد.
88-یوحنا رسول چه کسی بود؟
یکی از شاگردان مسیح وتنها کسی بودکه به مرگ طبیعی می میره والبته جفا می بینه واون را توی ظرف روغن داغ می اندازنش ولی جان سالم بدر می بره و به جزیره ی تبعید می شود که درسال 101بعد از میلاد مسیح به مرگ طبیعی می میره
89-هدف اصلی یوحنا چه بود؟ می خواهم با خواندن این انجیل ایمان بیارن تا متوجه بشن که عیسی پسر خداست.      یوحنا: باب 20آیه 31 ولی همان مقدار نوشته شد تا ایمان آورید که عیسی همان مسیح وفرزند خداست و با ایمان به او زندگی جاوید بیابید.
90-یوحنا رسول از کلمه ایمان چند بار استفاده کرده؟ 100 بار
100-کلمه نور در کتاب مقدس چند بارآمده؟ 21 بار
101-در مورد مسیحیت چه می دانید؟ دوم قرنتیان باب  5 آیه 15تا18
102- شاخه پرتستان ازکدام کشورو توسط چه کسی ایجاد شد؟توسط مارتین لوترکشیش آلمانی در کشور آلمان در سال 1592 میلادی
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s