خداوند می خواهد با دست تو دست من را بگیرد

Posted: March 3, 2013 in Uncategorized

خداوند می خواهد با دست تو دست من را بگیرد

خداوند می خواهد با دست تو دست من را بگیرد .
زیرا که پسر انسان آمده است تا گمشده را نجات بخشد . متی 18:11
قاتلم ، دزدم ، مزدور یا باجگیر ، معتادم ، فاحشه و یا نمی دانم ، گناهکارترینم …. مرا از تاریکی که هستم نجات بده مرا از خود مران ؟
تمام فرشتگان در آسمان برای نجات من بدست تو در نام عیسی جشن میگیرند ، تو نمی خواهی در این جشن شرکت کنی ؟
مرا لعنت نکن .. مرا خوارتر از آنچه هستم نکن .. من تشنه شنیدن کلام نور هستم ، آنچه را پدر به تو داده با من تقسیم کن .
خداوند می خواهد با دست تو دست مرا بگیرید.
دست خود را از من دریغ مدار …. مرا دعا کن

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s